نتیجه های گذشته
متاسفانه هیچ نتیجه ای یافت نشد
تمامی مناطق
متاسفانه خدمت آنلاینی توسط پزشک ارائه نمی‌شود
دریافت مشاوره از پزشک های منتخب «روانشناسی و مشاوره»
فرهاد مومنی
طناز عاطف وحيد
فاطمه سادات نقیبی
رویا طاهری
نفیسه مدنی

درباره سید احمد رحیمی

کارشناس مجري شبکه چهارم سيما از سال 1387 ) بيش از 1300 برنامه زنده در مورد خانواده، روانشناسي و جامعه
شناسي ، اعتياد، طب و...و کارشناس مجري رادیو اقتصاد از سال 90 به مدت دو سال.
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران: ) 3 دوره آموزشي روانشناسي ارتباط و مذاکره (.
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمي کرج : دورس تخصصي مددکاري و جامعه شناسي و مشاوره به مدت دو
سال.
مدرس دانشگاه علمي کاربردي واحد - 31 ) دروس مردم شناسي، رفتار اجتماعي ، فعاليتهاي فرهنگي و...(
مدرس دانشگاه علمي کاربردي علوم بهزیستي تهران)دروس روانشناسي ، مددکاري اجتماعي، نظریه هاي -
مددکاري ،گروههاي هدف، گزارش نویسي، کارورزي و..(.
مدرس دانشگاه علمي کاربردي علوم بهزیستي البرز ) دروس مددکاري، جامعه شناسي و...(. -
مدرس دانشگاه علمي کاربردي زندان رجایي شهر) دروس مددکاري اجتماعي(.
مدرس دانشگاه علمي کاربردي بنياد شهيد واحد البرز) دوروس تخصصي مددکاري اجتماعي(.
مدرس دانشگاه علمي کاربردي واحد - 12 ) درس روانشناسي شخصيت(.
مدرس روانشناسي کودک براي قضات منتخب معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه.
مدرس کارشناسان بهزیستي در استانهاي زنجان، چهار محال و بختياري ، بوشهر و ایلام در نوبت هاي متعدد.
مدرس کارکنان شرکت سایپا در طول 60 جلسه در خصوص روانشناسي سلامت و کار.
مدرس روانشناسي نيروي انساني براي مدیران شرکت خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت.
مدرس دوره هاي اموزشي علوم یاورانه به روسا و پرسنل ادارات رفاه بانک ملي کشور.
سوابق تعليمي غير دانشگاهي:
گذراندن اولين دوره مهارتهاي زندگي در ایران ، آموزش حقوق کودک ، دوره هاي آموزشي nlp , tib , tib in action ، فنون سخنراني ، دوره آموزشي nvc )زبان زندگي یا ارتباط بدون خشونت( و...
نقش کليدي در دوره هاي آموزشي rsa 1382 جهت شناسایي و کمک به معتادان پر خطر در وزارت بهداشت)کميته
راهبردي کاهش آسيب اعتياد( و عضو انجمن harm reduction پرسپوليس
عضو هيئت اجرایي و هيئت دبيران انجمن توانياب و احياي ارزشها در برگزاري همایشهاي مختلف اجتماعي.
گذراندن دوره هاي تخصصي با عناوین اخلاق حرفه اي ، مدیریت رفتار ، فن بيان و...در اداره کل پژوهشهاي صدا و
سيما.
داراي مدارک فني حرفه اي : 1200 ساعت الکترونيک و 900 ساعت نقشه کشي صنعتي.
سوابق شغلي :
صاحب امتياز و مدیر کلينيک مددکاري اجتماعي شهروند.
افتتاح اولين کلينيک حقوق شهروندي کشور با حضور معاون محترم وزیر دادگستري در نيمه اول سال 1395 .
ریيس کانون سراسري مراکز مددکاري اجتماعي کشور از سال 1392 تا 1394
ریيس کانون سراسري مراکز مددکاري اجتماعي البرز از سال 1391 تا کنون.
مددکار اجتماعي شرکت سایپا از سال 1382 تا 1385
طراح سيستم مددکاري کارگاهي )مددکاري در قلمرو صنعت( براي اولين بار در ایران .
مجري طرح توسعه محلي کلاک و دبير علمي طرح توسعه فرهنگ شهروندي منطقه 5 شهرداري کرج
فعاليت در مرکز ساماندهي کودکان و نوجوانان ) خانه سبز( زیر نظر شهرداري تهران:
مسئول مددکاري قرنطينه ، معاون مرکز نگهداري موقت و ریيس مرکز همسان سازي کودکان خياباني تهران.
مددکار و مدیر داخلي پروژه ناصرخسرو ) انجمن حقوق کودک( به مدت دو سال.
مسئول مرکز مشاوره رازي زیر نظر معاونت اجتماعي نيروي انتظامي به مدت 2 سال.
کارشناس مميز تحقيقات دوایر اجتماعي کلانتریهاي تهران.
مدیر علمي طرح توسعه فرهنگ شهروندي منطقه 5 شهرداري کرج
محقق طرح حمایت از کودکان یتيم حاصل از hiv+
عضو هيات مدیره تعاوني وحدت مددکاران اجتماعي کشور.
بازرس کانون کلينيکهاي مددکاري اجتماعي استان تهران) هيات مدیره هاي قبلي(
ریيس هيات مدیره انجمن مراکز مددکاري استان البرز
ریيس هسته آسيب شناسي اجتماعي معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري البرز
مشاور خانواده درمانگاه شبانه روزي هاشمي
مشاور خانواده درمانگاه شبانه روزي رجایي شهر
مشاور خانواده درمانگاه شبانه روزي مهرمادر
مجري طرح کاهش طلاق ، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و....در بهزیستي البرز
سوابق مستند سازي و تحقيقات آسيب شناسي:
منفرد محقق )در بستر موضوع( در 2 تحقيق موسسه جرم شناسي دانشگاه تهران با عناوین ذیل:
الف مجازاتهاي جایگزین حبس زنان ب عوامل فرار دختران از منزل - -
محقق ، مصاحبه کننده و تصویر بردار 3 فيلم مستند اجتماعي:
ایدز سال 1382 ) برنده جایزه جشنواره پزشکي اجتماعي کشور کره و اکران در اروپا و....(
فيلم مستند با عنوان فاز در سال 1383 و حضور در جشنواره هاي بين المللي.
فيلم مستند با عنوان چرخ زنان در سال 1384 و حضور در جشنواره هاي بين المللي.
 محقق و گزارشگر 4 سریال مستند تلوزیوني با عناوین ذیل:چشمان مضطرب ) سال 1382 شبکه پنجم( ،کودکان
خياباني )سال 1380 شبکه چهارم (، شهر سالم )شبکه پنجم(،گفتگوي انساني )شبکه سوم(
محقق و مصاحبه کننده برترین فيلم مستند سال 1378 بنام دوزخ اما سرد و فيلم داغ در سال 1379
الف اولين مددکار خانه سبز ب مسئول مشاوره و مددکاري قرنطينه مراکز ساماندهي - -
ج سرپرست مرکز همسان سازي د معاون مرکز نگهداري موقت و طبقه بندي - -
 همکاري موثر با معاونت اجتماعي ناجا جهت تهيه 3 فيلم مستند آسيب شناسي اجتماعي
تهيه کننده و کارگردان فيلم غربت در قربت: زندگي کوليها در تهران و مازندران.
ارایه آموزش گروهي و سخنراني :
عضو هيات رئيسه همایشهاي متعدد علمي در مورد مددکاري اجتماعي،خانواده ، کودک و آسيبها: کودکان معارض
قانون،آزارهاي جنسي کودکان و...
کسب مقام فرهنگيا ر فرهيخته از سوي مرکز مطالعات مردم شناختي صدا و سيما
مجموعه سخنرانيهایي در زمينه اختلالات عاطفي، رفتاري و رواني در سطح خانه هاي سلامت 5 منطقه شهرداري
تهران
سخنراني در سالگرد تاسيس انجمن حقوق کودک،
سازمان دفاع از قربانيان خشونت،
اولياء و مربيان مدارس منطقه امين آباد،
سخنراني با موضوع پيشگيري از اعتياد براي معاونين مدارس متوسطه شهرستان کرج سال 1381
برگزاري دوره آموزشي 4 روزه آسيبهاي نوپدید براي کارکنان بيمارستان البرز.
سخنراني در دادگستري استان البرز : )تحکيم خانواده با عنوان انتخاب آگاهانه زندگي شادمانه(
سخنراني در دانشگاه خوارزمي : )روابط دختروپسر(
گروه درمانگر اعتياد در مراکز متادون درمانگري مهر مادر کرج، جمعيت آفتاب و...
کارشناس مجري همایش هاي متعددي همچون آسيبهاي نوپدید اسفند 1391 دانشگاه علوم بهزیستي و وزارت رفاه
آذر 1391
مصاحبه و مقالات متعدد با خبرگزاریهاي ایرنا و ایسنا و...در زمينه پدیده هاي اجتماعي.
محقق فيلم مستند با عنوان تب تن جهت نمایش در شبکه مستند محصول 1395

اطلاعات تماس سید احمد رحیمی

کرج - فلکه اول گوهردشت - تقاطع مطهری و بلوار ملکشاه - نبش کوچه پنجم ملکشاه - بالای فروشگاه خانه پلاسکو - ساختمان نگارستان - طبقه پنجم - واحد 13

برای ثبت امتیاز پاسخ دهید

زمان انتظار در مطب
نحوه برخورد ورفتار پزشک
تشخیص دقیق
نحوه برخورد پرسنل
سهولت وقت گرفتن
اطلاعات نوبت درخواستی

آیا نوبت پذیرش در روز در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

لطفا در صورتی که علائمی مانند تب، سرفه یا سابقه تماس با فرد مبتلا به کرونا طی دو هفته اخیر داشته اید از مراجعه به مطب خودداری کنید. در هنگام مراجعه حتما از ماسک استفاده کنید و جز در موارد ضروری بدون همراه مراجعه نمایید. با تشکر

از قسمت زیر نوبت بگیرید
کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند
کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند
متاسفانه هیچ خدمتی یافت نشد
تمامی نوبت های مربوط به دکتر سید احمد رحیمی در این بازه زمانی پر می باشد
گرفتن نوبت

آیا برای گرفتن نوبت اطمینان دارید؟