خانه روانشناسی و مشاوره

روانشناسی و مشاوره

فوبیای اجتماعی و نشانه های آن

فوبیای اجتماعی چیست؟ هراس یا فوبی اجتماعی، ترس شدید و غیر منطقی از این است که رفتار فرد در موقعیت های اجتماعی مورد تمسخر یا...

نحوه صحیح برخود با افراد افسرده

ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﻓﺴﺮده ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻬﺒﻮد و ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﺑﯿﻤﺎري اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮدي...

روش های بهبود افسردگی

اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑـﻞ درﻣـﺎن اﺳـﺖ. در واﻗـﻊ ﺑـﺎ درﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ، 80 درﺻـﺪ اﻓـﺮاد اﻓﺴــﺮده، اﺣﺴــﺎس ﺑﻬﺘــﺮي دارﻧــﺪ و ﯾــﺎ اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻋﻼﯾﻢ را دﯾﮕــﺮ ﺗﺠﺮﺑــﻪ...

روش های پیشگیری از افسردگی

روش های پیشگیری از افسردگی  ﻓﻘﺪان دﯾﺪ روﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه،...

چه افرادی بیشتر در معرض افسردگی هستند؟

اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را اﻋﻢ از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان، ﻣﺮد و زن، و ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ...

تاثیر باکتری ها بر اختلال های روانی

پروبيوتيكها باكترى يا مخمرهاى مفيد براى بدن و به خصوص براى دستگاه گوارش هستند. ممكنه تصور بر اين باشد كه اين باكتريها مضر هستند...

آریتمی قلبی چیست

در حالت عادی ضربان قلب باید در یک دقیقه بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه باشد و نیز به گونه ای باشد که فرد متوجه...

روش برخورد با کودک لجباز چیست؟

برقراری ارتباط یک مسیر دوطرفه است.  اصولا ً لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوب است که به صورت های مختلفی خود را نشان...

تفاوت بین روانشناس و روانپزشک

یکی از سوالات اساسی که برای هر کسی ممکن است به وجود بیاید این است که تفات بین روانشناس و روانپزشک چیست؟ و در...

آیا شما فوبیا یا هراس خاصی دارید؟

فوبىا يا هراس، از اختلالات اضطرابيست که انواع مختلفی دارد و به نوعی به ترس های شدید و غیر عقلانی اشاره می کند که...

پربازدیدترین مقالات

عوارض زیاده روی در نزدیکی

داشتن رابطه جنسی یکی از بخش های جدا نشدنی زندگی زناشویی است که کم و کیف رابطه زناشویی می تواند بر کیفیت زندگی مشترک...

تاثیر تلقینات منفی بر شکل گیری بیماری

خود گویی ها و تلقینات بسیار تاثیر گذار هستند. افرادي که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند، براي تلقین ارزش فوق العاده قایل...

همه چیز درباره خود ارضایی

خود ارضایی، جلق زدن، استمنا آقایان یا استشها زنان به معنی تحریک ناحیه تناسلی بدون شریک جنسی است. این عمل معمولا با لمس یا...

تنگی نفس ناشی از استرس و اضطراب

احساس تنگی نفس می تواند به علل مختلفی از جمله ورزش، پوشیدن لباس های تنگ، عدم تحرک، آسم، بیماری های ریوی، حمله قلبی، فشار...

برای مشاوره آنلاین با بهترین پزشکان کلیک کنید!